ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ IVF ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Dr. Sonya Kashyup, Medical Director of Genesis Fertility Centre talks about IVF and why South Asians struggle with infertility.