ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ MPs ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? | What are panic buttons and which MPs will get them?

What are panic buttons and which MPs will get them?

ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ MPs ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Parliamentary Security offered panic buttons to MP’s who feel at risk from threats they’ve been receiving. RED FM’s Harjinder Thind also brings up the ongoing issue of passport office lineups with MP Randeep Sarai.