ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵ? | The role of sports in the life of kids

The role of sports in the life of kids

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵ?

Students and parents discuss the importance of sports and how sports have changed their lives physically, mentally and socially.