ਕੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? | Should work from home be a legal right in Canada?

ਕੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

Manpreet Dhillon, Human Resources professional and Jasmine Gill, staff lawyer with South Asian Legal Clinic of BC share their views on this topic after the Netherlands became the first country in the world to legalize work from home.