ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ CRA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ | Over 100 CRA employees investigated for fraud in the past five years

Over 100 CRA employees investigated for fraud in the past five years

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ CRA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ

Black Lock reporter Tom Korski drew attention to the 110 CRA employees caught of fraudulent pursuits in the agency lately.