ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | More awareness is needed against bullying

ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Nasima Nastoh, Anti bullying activist feels that enough is not being done in schools to stop bullying.