ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ

ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ

Mental health issues on the rise but many resources available now

Celebrating Mental Health Awareness Month, Dr. Natasha Afzal , Psychiatrist says that anxiety, depression and addictions are treatable if a person commits to take charge of their mental health.