ਕੀ ਬੀਸੀ ਰਾਇਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? | Is it worth making the investment to build the B.C. Royal Museum?

ਕੀ ਬੀਸੀ ਰਾਇਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?

The in-position party needs to set spending priorities right. Was this expansion the need of the hour? Couldn’t it wait? What will the opposition party do to stop the project? Kevin Falcon joins the conversation with host Harjinder Thind.

Guest: Kevin Falcon | Leader BC Liberal Party