ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ | How will development in Fleetwood affect adjacent cities?

How will development in Fleetwood affect adjacent cities?

ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ

City of Surrey Councillor Mandeep Nagra sheds light on the rise of Fleetwood and other developments across Surrey.

Image: City of Surrey