ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ

Martial tensions and divorces are on the rise due to COVID-19. Lawyer Chandan Sabharwal shares her opinion.