ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ | Flights to Amritsar

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰੌਂਟੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ MP Brad Vis ਵੱਲੋਂ sponsored ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਰੋ

Would you like to see direct flights from Vancouver and Toronto to Amritsar? If so, take a minute to fill out this petition sponsored by MP Brad Vis

https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Sign/e-3771?fbclid=IwAR3Bz4A3rgSp2Kndq-PKg6lQENLAaEHDp9ofoNUfU0ACkxPufcKJ0Cbp69g

Guest: Sameep Singh

Photo: HJS Creations