ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰੈਲੀ | Imran Khan’s unsuccessful rally

Imran Khan’s unsuccessful rally

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰੈਲੀ

Guest: Tariq Habib | Political Analyst