ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | Friends of Punjab Foundation uplifting villagers in Punjab

Friends of Punjab Foundation uplifting villagers in Punjab

ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

Bhupinder Singh Hundal, Founder of the organization talks about the various work being done to help uplift the living standards of the villagers in Punjab