ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ (ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ) – Province of British Columbia (gov.bc.ca)

COVID-19 ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ – Province of British Columbia (gov.bc.ca)