ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਮਸ ਪਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ! | Sumas Prarie farmers allege no help from Governments

Lana Popham, Minister of Agriculture, Food and Fisheries, MLAs Ian Paton and Pam Alexis, witness the flood devastation over Abbotsford and Chilliwack BC, November 23, 2021.

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਮਸ ਪਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ!

Sumas Prarie farmers allege no help from Governments