ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ | Fraser Health apologizes to woman who gave birth in Surrey Memorial Hospital lobby

Guests:

Dr. Victoria Lee CEO & President, Fraser Health

Dr. Jason Burrows Program Director, Maternal and Infant, Fraser Health