ਪੋਰਟ ਔਫ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕ ਬੈਨ ਹੋਣਗੇ

Autocratic rule of Port of Vancouver will have a devastating impact on Indo-Canadian Truckers. Truckers are pushing back against the Port of Vancouver’s new environmental policy