ਕੌਨਕਰੀਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ | Concrete supply shortage and its impact on the rest of the construction industry

Concrete supply shortage and its impact on the rest of the construction industry

ਕੌਨਕਰੀਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ

Balraj Mann, Racy Sidhu and Barry Capozzi discuss why concrete workers’ demands have not been met.

Guests: Balraj Mann, Racy Sidhu & Barry Capozzi