ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? | How widespread is Human Trafficking of Foreign Female International Students?

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?

How widespread is Human Trafficking of Foreign Female International Students?

Guest: Baldev Mutta CEO Punjabi Community Health Services