ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? | World Population crosses 8 billion: Are we ready to handle it?

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?

World Population crosses 8 billion: Are we ready to handle it?

Manimugdha Sharma, Ph.D student at UBC shares the challenges and achievements of growing population