ਇੱਕ ਇਮਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? | What can get an immigrant in Canada deported?

ਇੱਕ ਇਮਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

What can get an immigrant in Canada deported?
Guest: Brij Mohan | Lawyer