ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ VPD ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਰਾਏ

ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ VPD ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਰਾਏ
VPD Deputy Chief Steve Rai comments on Surrey policing jurisdiction and suggested improvements around public safety.