ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕਲੰਮ ਚਿੰਤਿਤ | Surrey mayor expresses concern about the disturbing spree of teen violence

ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕਲੰਮ ਚਿੰਤਿਤ

Surrey Mayor Doug McCallum is urging young people who feel unsafe to call police after a series of “troubling and violent” incidents involving teens in the past few weeks.