ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ‘ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ | Racist clause remains on land titles for British properties home

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ‘ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ

The clause states – No person of the African or Asiatic race or descent (Except servants of the occupier of premises in residence) shall reside or be allowed to remain on the premises. Resident Michele Tung created a petition, asking for these covenants to be removed.