ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | November to be celebrated as Hindu Heritage Month in Canada

Chandra Arya, MP talks about the need for celebrating Hindu Heritage Month