ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ | Look out for for slip, trip, and fall hazards at restaurants

It is important to look out for for slip, trip, and fall hazards at restaurants

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

Guest: Sandeep Mangat