ਕੀ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? | Is Stagflation coming to North America?

ਕੀ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Harp Dhillon, Financial Advisor explains about the steps that need to be taken in the present financial situation when inflation is rising.