ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? | Is Canada Heading Towards a Recession?

ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Is Canada heading towards a recession?

Arvinder Kalsey, Credit Counsellor shares that the Canadian Dollar going down will lead to higher prices.