ਟਿਪ-ਫਲੇਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ? | How will Tip-flation impact the restaurant industry?

How will Tip-flation impact the restaurant industry?

ਟਿਪ-ਫਲੇਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ?

Restaurant owners Garry Sidhu and Siddharth Choudhary share their opinions on this trend