ਵੈਨਕੂਵਰ-ਸਿਆਟਲ ਰੇਲ ਤੋਂ B.C ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? | How will B.C. particularly benefit from the Vancouver – Seattle rail?

How will B.C. particularly benefit from the Vancouver – Seattle rail?

ਵੈਨਕੂਵਰ-ਸਿਆਟਲ ਰੇਲ ਤੋਂ B.C ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

Guest: Ravi Kahlon | B.C. MLA