ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? | How to remain disease free

How to remain disease free

ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Dr Murtaza, Homeopath expert shares tips on how to remain mentally and physically healthy.