ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ | How to care for your garden during summers

How to care for your garden during summers

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

Basic garden care and landscaping advice includes low maintenance plants and veggies, soil type and artificial turf and much more!

Open line segment with Gurj Kular and Pratap