ਰੋਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਸੁਣੋ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

How is the federal government intending to reach middle ground with truckers affected by the Rolling Truck Age Program

Photo: Port of Vancouver