ਕੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਥੈਟਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

Do people of different skin types need the same medical aesthetic treatments?

ਕੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਥੈਟਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

Are you looking for effective results from laser treatment without worrying about the side effects, then this segment is for you. FAQs with Medical Aesthetic Practitioner Yasmine Toor.