ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | Declining population of bees is a matter of grave concern

ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ

Declining population of bees is a matter of grave concern

Nuria Morfin, Leader of the Technology Transfer Program, BC Honey Producers Association informs us about the importance of bees and why their decline can ruin us