ਕੰਕਰੀਟ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਕਰੀਟ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Builders and contractors bearing the cost of delayed concrete supply
Guest: Taj Sandhu | Builder & Contractor