ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ, ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਪਹਾੜ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੜ੍ਹੀ | 7 year old scales Mount Kilimanjaro, tallest mountain in Africa

ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ, ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਪਹਾੜ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੜ੍ਹੀ
Autumn Sarah Lott spent her 7th birthday atop Mount Kilimanjaro, the tallest mountain in Africa!

Autumn Sarah Lott & her mother Francesca Lott share this adventure