ਸਾਊਥ ਏਸ਼ਿਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ

Iron deficiency in South Asians

Dr Bakul Dalal, Hematologist informs about the reasons for iron deficiency and provides solutions