ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

Vancouver School Board Trustee, Preeti Faridkot gives details of how the School Liaison program will be re-introduced in Vancouver schools.