ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ | Respiratory viruses among babies and toddlers on the rise

ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ

Respiratory viruses among babies and toddlers on the rise in Canada and US

Dr Pargat Singh Bhurji talks about the reasons for increases in Respiratory Syncytial Virus and gives prevention strategies.