ਕੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? | Is weather alone to be blamed for the drought conditions in BC

Dr Balsher Singh Sidhu , UBC Prof at Institute of Resources , Environment and Sustainabity shared some light on the climate crisis issue.