ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Do you think summer vacations should be shortened and winter vacations extended for children in school?